Steg-för-steg-guide: Implementering av IAM

Share This Post

Identity and access management (IAM) – Viktigare än någonsin!


Identity and Access Management (IAM) är ett system inom IT-säkerhet som hanterar användaridentiteter och reglerar åtkomst till organisationens resurser. Det är extra viktigt år 2024 på grund av den ökande cyberkriminaliteten och de avancerade hoten som uppstår med ny teknik som t.ex AI.

I den här blogposten tar vi ett kik på nyckelkomponenterna i Identity and Access Management (IAM) och dess betydelse för att skydda företagsdata.

Från identitetsverifiering och åtkomsthantering till säkerhetsprotokoll, täcker vi hur dessa faktorer samverkar för att skapa en säker IT-miljö. Vi diskuterar även steg-för-steg-processen för att implementera IAM, inklusive initial analys och strategisk planering, samt utmaningar och lösningar. Detta är essentiellt läsning för alla som vill förstå och förbättra sin IT-säkerhetsstrategi.

Nyckelkomponenter i IAM:

Identity and Access Management (IAM) är en kritisk del av företagets IT-säkerhetsinfrastruktur. Dess grundläggande komponenter är:

Identitetsverifiering: Det första steget i IAM-processen, där systemet verifierar en individs identitet, ofta genom inloggningsuppgifter som användarnamn och lösenord eller biometrisk data.

Åtkomsthantering: Efter identitetsverifiering hanterar IAM vilken åtkomst varje användare ska ha. Detta innebär att definiera och hantera användarroller och de behörigheter som är kopplade till dessa roller.

Säkerhetsprotokoll: IAM-system måste ha starka säkerhetsprotokoll för att skydda mot obehörig åtkomst och säkerhetshot. Detta innefattar kryptering av data, regelbunden uppdatering av säkerhetspolicyer och kontinuerlig övervakning av användaraktiviteter.

Steg-för-steg-guide: Implementering av IAM

Initial analys för IAM:

Börja med att utvärdera nuvarande säkerhetsinfrastruktur och identifiera behov och mål för IAM.

 • Säkerhetsgranskning: Gå igenom befintliga säkerhetsprotokoll och identifiera eventuella brister eller svagheter i nuvarande system.
 • Riskbedömning: Bedöm potentiella risker och sårbarheter kopplade till identitets- och åtkomsthantering t.ex lösenordsbaserade attacker, phising, brist i regelverksefterlevnad, insiderhot, teknisk sårbarhet)
 • Användaranalys: Kartlägg vilka användartyper som finns i organisationen och deras specifika åtkomstbehov.( ex. admin-användare, företagsanvändare, gästanvändare etc)
 • Teknikinventering: Utvärdera befintlig teknik för att avgöra dess kompatibilitet med planerade IAM-lösningar. Granska befintliga IT-system, applikationer, infrastrukturanalys, m.m )
 • Måldefinition: Fastställ specifika mål för IAM, såsom förbättrad säkerhet, effektivare användarhantering och bättre efterlevnad av regelverk.

Strategi och planering:

Fastställ en detaljerad plan inklusive tidslinje, budget och resurser. Definiera användarroller och åtkomstbehov.

Val av lösning:

Välj en IAM-lösning som bäst passar era behov, med hänsyn till skalbarhet och kompatibilitet med befintlig infrastruktur. Exempelvis Microsoft Entra ID ( Azure AD) som är en molnbaserad IAM-lösning som integrerar med Microsoft 365 för användarautentisering och åtkomsthantering.)

Implementation:

Implementera Microsoft Entra ID stegvis, börja med grundläggande funktioner och utöka sedan till mer avancerade funktioner:

 1. Skapa ett Microsoft Azure-konto: Detta krävs för att använda Microsoft Entra ID.
 2. Konfigurera Microsoft Entra ID: Skapa och ställ in en instans via Azure-portalen.
 3. Användarhantering: Lägg till och hantera användare, och konfigurera autentisering och auktorisering.
 4. Integration med Applikationer: Integrera Microsoft Entra ID med företagsapplikationer för säker inloggning.
 5. Säkerhetsinställningar: Konfigurera inställningar som multifaktorautentisering för förhöjd säkerhet.
 6. Övervakning och Underhåll: Regelbundet övervaka och underhålla systemet för optimal funktion och säkerhet.

Användarutbildning och support:

Utbilda användare och IT-team om den nya IAM-lösningen och etablera en supportstruktur.

Övervakning och uppdatering:

Kontinuerligt övervaka systemet för obehörig åtkomst och säkerhetsbrister. Uppdatera regelbundet för att hålla systemet aktuellt med nya säkerhetskrav. Här kan man exempelvis välja Azure Monitor och Log Analytics.

Identity and access management

Vanligt förekommande utmaningar och lösningar:

 • Svårigheter med integration: IAM-system kan vara komplexa att integrera med befintliga IT-miljöer. Lösningen är att börja med en detaljerad behovsanalys och välja en lösning som enkelt kan integreras med befintliga system.
 • Användarupplevelse: En dålig användarupplevelse kan leda till låg acceptans. Lös detta genom att involvera slutanvändare i utformningen av IAM-lösningen för att säkerställa användarvänlighet.
 • Säkerhetsbrister: Ofta uppkommer säkerhetsbrister på grund av bristande uppdateringar eller konfigurationer. Regelbunden övervakning och underhåll är nödvändigt för att säkerställa att systemet är uppdaterat och säkert.

Framtidsspaning IAM

Inom IAM-sektorn förutspås en ökad användning av biometrisk autentisering och artificiell intelligens för att förbättra säkerhet och användarupplevelse. Även blockchain-teknologi kan bli mer framträdande för att skapa säkrare och mer transparenta identitetssystem. Företag bör hålla sig uppdaterade med dessa trender och utvärdera hur de kan integreras i deras befintliga IAM-strategier. Att investera i utbildning och teknologiuppdateringar är avgörande för att vara förberedd på framtida utmaningar inom IAM.

Azure


Säkra din IT-miljö nu
!

Vänta inte tills det är för sent. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att stärka din IT-säkerhet med vår expertis inom IAM och andra säkerhetslösningar.

More To Explore

NIS2
Säkerhet

Kan din organisation hantera en cyberattack?

NIS2-direktivet Cybersäkerhet är ett ständigt aktuellt ämne och med god anledning. Varje dag hör vi om nya säkerhetsbrott och cyberattacker som hotar tekniska system, data

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from Us