Identitetshantering och Säkerhet: Skydda era identiteter, data och IT-system mot obehörig åtkomst

Identitet Säkerhet

Share This Post

I dagens digitala landskap har säkerhet blivit en av de mest avgörande faktorerna för företag och organisationer. Med den snabba teknologiska utvecklingen och ökningen av cyberattacker och hot blir skyddet av identiteter, data och IT-system av yttersta vikt. Att ha robusta säkerhetslösningar och strategier på plats är avgörande för att skydda företagets tillgångar och undvika allvarliga konsekvenser. Genom att fokusera på Identitet och Säkerhet kan ni skapa en stark grund för att skydda er organisation.

Vi på Agdiwo erbjuder expertkonsulttjänster inom Identitet och Säkerhet som syftar till att hjälpa er optimera er digitala arbetsplats och skapa en stark försvarslinje mot cyberattacker och hot. Genom att fokusera på identiteter, data och IT-system kan vi hjälpa er att hantera och skydda känslig information och säkerställa att endast auktoriserade användare har åtkomst till era resurser. Vårt team av erfarna konsulter erbjuder en rad tjänster, inklusive Identity Assessment, MFA-konfiguration och utrullning, Conditional Access & Personas Design, PIM-design och utvärdering, AIP-implementering, Microsoft Secure Score Assessment, Microsoft 365 Defender och Bitlocker Management. Genom att samarbeta med oss får ni skräddarsydda lösningar som hjälper er att möta era unika säkerhetsbehov och framtidssäkra er verksamhet.

Identitetshantering och Säkerhet: Att Hantera De Största Utmaningarna

Inom identitetshantering och säkerhet möter organisationer en mängd utmaningar och hot som kan påverka deras verksamhet negativt. Några av de vanligaste utmaningarna är:

  1. Svaga eller osäkra autentiseringsmetoder: Traditionella autentiseringsmetoder som enbart baseras på lösenord kan vara sårbara för attacker som phishing eller brute force. Detta kan leda till att obehöriga personer får tillgång till användarkonton och därigenom öppna upp för datastölder eller obehörig åtkomst.
  2. Identitetsstölder och bedrägerier: Angripare kan försöka stjäla eller kompromettera användares identiteter för att få tillgång till företagets system och resurser. Identitetsstölder kan medföra allvarliga konsekvenser, inklusive dataintrång, ekonomisk skada och förlorat förtroende från kunder och partners.
  3. Brister i hanteringen av användares behörigheter: Felaktiga eller olämpliga behörigheter för användare kan leda till att obehöriga får tillgång till känslig information eller systemresurser. Det kan även innebära att interna hot uppstår, till exempel när en anställd har för mycket behörighet och missbrukar den.
  4. Ökad användning av molnbaserade tjänster: Molnbaserade tjänster har blivit alltmer populära, men de kan också utgöra en säkerhetsrisk om de inte konfigureras och hanteras korrekt. Många organisationer möter utmaningar med att säkerställa att molnbaserade applikationer och data skyddas på rätt sätt

Ett axplock av våra tjänster och uppdrag inom Identitet och Säkerhet

Ett av våra fyra affärsområden är Identity & Security och vi erbjuder en rad experttjänster för att hjälpa organisationer att skydda sina identiteter, data och IT-system i dagens digitala miljö. Vi förstår de unika utmaningarna som organisationer står inför när det gäller säkerhetsrisker och vi anpassar oss efter era unika behov för att stärka er säkerhetsposition och minimera hot.

Vår expertkompetens inom området gör oss till en pålitlig partner när det gäller att hantera identitetshantering och säkerhetsfrågor.

Här nedanför presenterar vi några av våra tjänster inom Identitet och Säkerhet. Genom att kombinera våra expertkunskaper med ett strukturerat och agilt arbetssätt hjälper vi er att bygga en stark grund för säkerhet och förebygga obehörig åtkomst och säkerhetshot.

Låt oss ta en närmare titt på våra tjänster och hur de kan hjälpa er att förbättra er säkerhet och skydda era värdefulla tillgångar.

Identity Assessment: Optimera er identitetshantering för ökad säkerhet

Genom vår Identity Assessment-tjänst genomför vi en noggrann granskning av er identitetshantering för att hjälpa er att identifiera och åtgärda eventuella brister eller förbättringsområden. Vi rensar upp i Active Directory (AD), utvärderar användares behörigheter och ger er en detaljerad rapport med rekommendationer för att stärka er identitetshantering. Genom att tillämpa dessa rekommendationer kan ni förbättra er säkerhetsnivå och skydda era digitala resurser mot obehörig åtkomst.

MFA-konfiguration och utrullning: Stärk er säkerhet med flerfaktorsautentisering (MFA)

Vi hjälper er att implementera flerfaktorsautentisering (MFA) för er organisation. Genom att använda MFA kräver vi att användare verifierar sin identitet med hjälp av två eller flera autentiseringsmetoder, vilket stärker säkerheten och minskar risken för obehörig åtkomst. Genom att konfigurera och utrulla MFA kan ni skydda era användarkonton och förhindra att obehöriga personer får åtkomst till era system och data.

Conditional Access & Personas Design: Skapa regler för säker åtkomstkontroll

Vi hjälper er att skapa och designa regler för att styra åtkomsten till era resurser baserat på olika faktorer, såsom plats eller enhet. Genom att använda Conditional Access kan ni stärka säkerheten genom att kräva att användare godkänns eller verifieras innan de får åtkomst till specifika resurser. Genom att implementera denna tjänst kan ni skapa en skräddarsydd åtkomstkontroll som passar era affärsbehov och minimerar risken för obehörig åtkomst.

PIM Design & Utvärdering: Hantera privilegier på ett säkert sätt

Vi hjälper er att designa och utvärdera en Privileged Identity Management (PIM)-lösning. Genom att tillämpa PIM kan ni ge användare möjlighet att vara administratörer när det behövs och samtidigt begränsa administrativa privilegier till specifika situationer. Detta minskar risken för attacker och obehörig användning av administrativa konton. Genom att utforma och utvärdera er PIM-lösning kan ni förbättra säkerheten och kontrollera användarnas privilegier på ett effektivt sätt.

AIP Implementation: Skydda era dokument och säkerställ auktoriserad åtkomst

Vi hjälper er att implementera Azure Information Protection (AIP), en lösning som möjliggör klassificering och skydd av era dokument baserat på deras känslighetsnivå. Genom att tillämpa AIP kan ni få full kontroll över era data och se till att endast auktoriserade användare har åtkomst till dem. Genom att tillämpa denna tjänst kan ni adressera utmaningar relaterade till att skydda känslig information och förhindra obehörig åtkomst.

Microsoft Secure Score Assessment: Utvärdera och förbättra er säkerhetsnivå

Genom att genomföra en Microsoft Secure Score Assessment utvärderar vi er säkerhetsstatus och ger er insikter om hur ni kan förbättra er säkerhetsnivå inom identitetshantering. Vi identifierar svagheter och rekommenderar åtgärder för att stärka er säkerhetsposition. Genom att implementera dessa rekommendationer kan ni aktivt hantera hot och utmaningar relaterade till säkerhet och skydda era identiteter effektivt.

Microsoft 365 Defender: Omfattande skydd mot hot och attacker

Vi erbjuder lösningar och implementering av Microsoft 365 Defender, en robust säkerhetsplattform som skyddar er IT-miljö mot olika hot och attacker. Genom att tillämpa Microsoft 365 Defender kan ni upptäcka, förebygga och snabbt hantera hot som riktas mot era identiteter, data och IT-system. Detta ger er en övergripande försvarslinje mot de hot och utmaningar ni kan ställas inför.

Bitlocker Management: Säkerhetslösning för enheter och data

Vi hjälper er att implementera och hantera Bitlocker, en krypteringslösning som säkerställer att era enheter och data är skyddade. Oavsett om det är via Microsoft Intune eller Configuration Manager, kan vi hjälpa er att tillämpa Bitlocker för att förhindra obehörig åtkomst till era enheter och skydda era data mot stölder eller otillbörlig användning. Genom att implementera Bitlocker Management kan ni effektivt hantera hot relaterade till enhetssäkerhet och dataintegritet.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med säkerhet och identitetshantering här.

More To Explore

Intune vs Configuration Manager

Intune vs Configuration Manager (SCCM)

Vilken enhetshantering passar dig? Digital transformation och mobilitet formar hur vi arbetar just nu och IT-chefer står inför avgörande beslut gällande hantering av företagets enheter.

Säkerhet

NIS2: EU:s förnyade satsning på cybersäkerhet

EU:s senaste steg för att skydda vår digitala infrastruktur och stärka cybersäkerheten över hela unionen har manifesterats genom NIS2-direktivet. Men vad innebär detta nya direktiv

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from Us